Nabór na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej

Ogłoszenie NR   9 / 2021 

 

Prezydent Miasta Płocka

ogłasza

NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE 

 

w Straży Miejskiej

Otolińska 10, 09-407 Płock

 

WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:

Komendant Straży Miejskiej w Płocku

 

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności: 

1) Realizowanie zadań, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 poz. 1795 ze zm.), w szczególności:

a) organizowanie i nadzorowanie pracy podległych strażników;

b) współpraca z podmiotami działającymi w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego tj. z policją, strażą pożarną i innymi jednostkami;

c) prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia;

d) dokonywanie bieżącej analizy stanu porządku publicznego na terenie miasta oraz dostosowywanie zadań do występujących zagrożeń i potrzeb;

2. Reprezentowanie jednostki na zewnątrz oraz występowanie w imieniu Straży Miejskiej do władz, organizacji i instytucji;

3. Wykonywanie zadań wynikających z innych przepisów, obowiązujących regulaminów, aktów prawa miejscowego lub z udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.

 

Wymagania niezbędne (formalne):

1. obywatelstwo polskie; 

2. ukończone 21 lat; 

3. kwestionariusz osobowy; 

4. nieposzlakowana opinia;

5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

8. wykształcenie - studia minimum pierwszego stopnia;

9. staż pracy - co najmniej 5 lat, w tym minimum 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

Do stażu pracy wlicza się również wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku przez co najmniej 3 lata.

10. uregulowany stosunek do służby wojskowej;

11. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym;

12. prawo jazdy kat. B;

13. dyspozycyjność;

14. umiejętność zarządzania personelem i organizacją pracy;

15. umiejętność pracy w zespole;

16. przedstawienie Koncepcji funkcjonowania Straży Miejskiej w Płocku.

 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do:

- ukończenia szkolenia podstawowego dla strażników gminnych stosownie do art. 25 ust. 5 ustawy o strażach gminnych;

- poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym stosownie do art. 24a ustawy o strażach gminnych.

Wymagania dodatkowe:

I. znajomość ustaw:

- z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1795 ze zm.);

- z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);

-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.);

- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735);

- z dnia 06 czerwca 1977 roku Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.);

- z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457);

- z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.);

- z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.);

- z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 ze zm.).

 

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w budynku Straży Miejskiej, ul. Otolińska 10 i w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Miejsce pracy w budynku z podjazdem dla niepełnosprawnych, stanowisko pracy na I piętrze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku na I piętrze o nieodpowiedniej szerokości, drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku na I piętrze znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

 

 

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Płocku”- własnoręcznie podpisany;
 2. kwestionariusz osobowy – własnoręcznie podpisany (do pobrania);
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy / zaświadczenie o zatrudnieniu) oraz kwalifikacji zawodowych; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – wypis z KRS lub kserokopia zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej;
  1. koncepcję funkcjonowania Straży Miejskiej w Płocku;
  2. kopie książeczki wojskowej, potwierdzającej uregulowany stosunek do służby wojskowej;
  3. kopie prawa jazdy;
  4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej w Płocku (na kwestionariuszu osobowym);
  5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (na kwestionariuszu osobowym);

10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (na kwestionariuszu osobowym) ;

11. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (na kwestionariuszu osobowym);

12. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii (na kwestionariuszu osobowym);

13.  oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (na kwestionariuszu osobowym).

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

 

Składanie aplikacji:

Aplikację należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko - Komendant Straży Miejskiej w Płocku” - ogłoszenie  Nr  9/2021 na adres:

Urząd Miasta Płocka

Stary Rynek 1

09-400 Płock

Wydział Organizacyjny

Referat Organizacji i Kadr

Zespół Kadr

lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2021 roku.

 

 

* W przypadku aplikacji przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

* Aplikacje przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

* Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

* Aplikacje niewykorzystane w naborze zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru w BIP-ie. Przed upływem tego terminu można je odebrać za pokwitowaniem w Zespole Kadr.

* Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.

 

 

 

     

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
logo BIP.png