wyniki kontroli osiedli

Jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez strażników miejskich jest dbanie o czystość i porządek w mieście. Rejonowi przeprowadzili kontrole płockich osiedli  a uzyskane informacje pozwalają na określenie najbardziej uciążliwych dla społeczności lokalnej naruszeń norm prawa.


Przedmiotem przeprowadzonych kontroli była m.in.:

  1. Lustracja budynków pod kątem: ich stanu estetycznego, czystości na osiedlach, stanu technicznego ławek, śmietniczek, placów zabaw,

      2. Stan altanek śmietnikowych i utrzymanie czystości w ich obrębie.

      3. Stan wejść do klatek schodowych, chodników oraz ulicznego oświetlenia.

      4. Stan dróg i prawidłowość ich oznakowania.

 

 

Podczas działań rejonowi SM przeprowadzili 29 kontroli. W wyniku tych kontroli skontrolowano 159 obiektywów ujawniając  104. nieprawidłowości w 72 obiektach. ,

W 76 obiektach nie odnotowano żadnych nieprawidłowości.

 

Podział stwierdzonych nieprawidłowości: ubytki w nawierzchni – 5, zanieczyszczenie placu zabaw -2, uszkodzone elementy placu zabaw – 22, uszkodzone chodniki – 9, brak oświetlenia terenu – 2, wymiana lub uzupełnienie piasku w piaskownicy – 19, zanieczyszczenie terenu – 11, zanieczyszczenie drogi – 1, uszkodzone elementy tzw. „małej architektury” miejskiej – 5, nieczytelna tabliczka z nazwą ulicy – 2, brak tabliczki z nazwa ulicy – 1, gałęzie drzew zwisają na chodnik – 2, gałęzie drzew zasłaniające znaki drogowe – 3, niekompletne oznakowanie drogowe – 5, nieczytelne oznakowanie poziome – 6, nieporządek przy pojemnikach na odzież – 1, uszkodzone elewacje ( napisy) – 2 oraz uschnięte drzewa w pasach drogi – 5.

 

Kontrole osiedli strażnicy prowadzili sami lub z administratorem terenu. Po przeprowadzonej kontroli rejonowy informował  przedstawiciela administracji osiedla o wynikach kontroli oraz wyznaczał termin usunięcia stwierdzonych usterek czy też uchybień.

 

Strażnicy miejscy przeprowadzili również kontrole w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości nie objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami tj. cmentarzy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno – wypoczynkowym, wykorzystywane jedynie przez część roku.

 

Wynik kontroli to sprawdzenie 27 nieruchomości w tym 8 cmentarzy i 19 ROD. Nie ujawniono  żadnych nieprawidłowości.

 

 

 

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif