lipiec w liczbach

W miesiącu lipcu strażnicy miejscy przeprowadzili 2233 kontrole w wyniku, których ujawniono 1167  wykroczeń. W stosunku do sprawców wykroczeń zastosowano 688 pouczeń, nałożono 186 mandatów karnych w 228 sprawach prowadzone są czynności wyjaśniające, a do Sądu skierowano 16 wniosków o ukaranie.

 

 

W ubiegłym miesiącu dyżurnemu Straży Miejskiej płocczanie zgłosili 601 interwencji, które dotyczyły głównie nieprawidłowego parkowania, zakłócania ładu i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscach publicznych. W omawianym okresie strażnicy miejscy
w systemie trzyzmianowym odbyli 240 służb dbając o ład i porządek na terenie miasta.

 

 

W lipcu 2018 r. strażnicy Straży Miejskiej przeprowadzili ogółem 48 kontroli rejonów punktów podawania lub sprzedaży alkoholu.

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz działań na terenie miasta ujawniono 58 wykroczeń popełnionych przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W stosunku do sprawców wykroczeń popełnionych przeciwko przepisom ustawy zastosowano łącznie (w tym po przeprowadzeniu wcześniejszych czynności wyjaśniających):

-   39 pouczeń,

-   nałożono 14 mandatów karnych,

-   w 5 sprawach prowadzone są czynności wyjaśniające.

W lipcu do Straży wpłynęło 55 interwencji dotyczących spożywania alkoholu
w miejscach zabronionych  i 139 interwencji  dotyczących nieobyczajnego wybryku - zdarzeń związanych w większości z osobami nietrzeźwymi.

 

W 106 przypadkach w lipcu 2018 r. podjęto interwencję wobec osób nietrzeźwych przebywających w miejscach publicznych, gdzie pozostawienie ich mogło zagrozić ich życiu lub zdrowiu albo porządkowi publicznemu:

-   100 osób odwieziono do Izby Wytrzeźwień;

-   3 osoby przekazano Pogotowiu Ratunkowemu;

-   2 osoby odwieziono do miejsca zamieszkania.

-   1 osobę przekazano Policji.

 

 

W lipcu 2018 roku strażnicy Referatu dokonali łącznie zabezpieczenia rejonu 45 imprez i uroczystości odbywających się na terenie miasta Płocka, w tym 3 o charakterze imprez masowych.

             Łącznie do zabezpieczenia wszystkich odbywających się na terenie miasta Płocka imprez i uroczystości skierowano 143 strażników.  

 

 

Ponadto podczas realizacji codziennych zadań strażnicy miejscy w ubiegłym miesiącu również przeprowadzili m.in. :

213 kontroli miejsc zagrożonych,

- 2 dozory linii nocnej N-1.

- 13 kontroli targowisk miejskich i giełdy towarowo – samochodowej,

- 5 kontroli Rodzinnych Ogrodów Działkowych,

- 10 kontrole miejsc tworzenia się dzikich wysypisk śmieci,

- 51 kontroli posesji,

- 5 kontroli na liniach Komunikacji Miejskiej,

- 1 kontrolę przydomowej kotłowni,

- 1 punkt skupu złomu.

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif