Składanie skarg

Sposoby zgłaszania skarg

Skargi dotyczące pracy strażników i funkcjonowania Straży Miejskiej w Płocku  można składać osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną i mailową.

Warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej w Płocku za pomocą poczty elektronicznej korespondencji mającej cechy skargi, jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy. Korespondencja, nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.Skargi można zgłaszać osobiście
w Straży Miejskiej w Płocku
ul. Otolińska 10 

od  pn - pt w godz. 7:00 - 15:00; 
tel. 24 366 03 10, fax. 24 366 03 16
Skargi pisemne można kierować pod adres:
Straż Miejska w Płocku
ul. Otolińska 10 09-402 Płock

Skargi można zgłaszać drogą elektroniczną:

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right5.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
right11.gif