zakres obowiązków poszczególnych komórek

 

Do zakresu działania poszczególnych komórek organizacyjnych Straży Miejskiej należy
w szczególności:

 1. Główny Księgowy (GK):

1)        organizowanie i nadzorowanie pracy Zespołu Księgowości i Finansów oraz Zespołu Administracji i Kadr,  w sposób zapewniający optymalną realizację przez nich zadań,

2)        planowanie i przygotowywanie projektu budżetu i nadzór nad jego realizacją,

3)        planowanie funduszu wynagrodzeń i nadzór nad jego wykonaniem,

4)        prowadzenie gospodarki finansowej Straży Miejskiej zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,

5)        prowadzenie sprawozdawczości finansowej i budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6)        opracowywanie regulaminów i instrukcji oraz nadzór nad ich wykonaniem w zakresie gospodarki finansowej jednostki,

7)        wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

8)        dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników,

9)        nadzór nad ewidencjonowaniem i ruchem środków trwałych,

10)    Współpraca ze Skarbnikiem i pracownikami Wydziału Skarbu i Budżetu Urzędu Miasta
i Wydziału Podatków i Księgowości w sprawach finansowych.

 

a)       Zespół Księgowości i Finansów (ZKiF):

 1. prowadzenie wszelkiego rodzaju ewidencji księgowej związanej z wykonywaniem budżetu jednostki,
 2. rozliczanie dochodów i wydatków jednostki zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym,
 3. prowadzenie ewidencji faktur oraz innej dokumentacji potwierdzającej dokonywanie operacji finansowych,
 4. bieżące monitorowanie wydatków w celu właściwego wykonywania planu finansowego jednostki,
 5. bieżące regulowanie zobowiązań finansowych jednostki,
 6. naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, zasiłków, odszkodowań, nagród oraz innych świadczeń na rzecz pracowników jednostki,
 7. obsługa administracyjna dokumentacji związanej z dysponowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 8. naliczanie i dokonywanie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 9. rozliczanie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, składki zdrowotnej, na Fundusz Pracy oraz podatku dochodowego,
 10. prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej dotyczącej majątku trwałego
  i przedmiotów nietrwałych.

b)      Zespół Administracji i Kadr (ZAiK):

 1. prowadzenie obsługi kadrowej pracowników, spraw osobowych i akt osobowych pracowników Straży Miejskiej w Płocku,
 2. prowadzenie spraw związanych z rekrutacją i naborem na wolne stanowiska pracy,
 3. wydawanie i ewidencja legitymacji służbowych,
 4. prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 5. organizacja i obsługa administracyjna szkoleń,
 6. prowadzenie obsługi kancelaryjnej i archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. prowadzenie rejestrów niezbędnych do właściwego funkcjonowania Straży Miejskiej,
 8. tworzenie wewnętrznych aktów organizacyjnych i nadzór nad ich wykonaniem, zgodnie z zakresem wykonywanych zadań,
 9. nadzór nad rozpatrywaniem skarg, wniosków i interwencji obywateli.
 10. Wydział Patrolowo - Interwencyjny (WPI) - wykonywanie zadań patrolowych, interwencyjnych, ochrony obiektów, podejmowanych samodzielnie we własnym zakresie bądź zgłoszonych do Straży Miejskiej przez instytucje i osoby fizyczne i realizowane przez następujące komórki:

1)        Referat Patrolowy (RP):, którego strażnicy wykonują zadania w zakresie:

a)    patrolowania  terenu miasta,

b)    podejmowania i realizowania zgłaszanych interwencji lub podjętych z własnej inicjatywy,

c)    zabezpieczenia miejsc zdarzeń, zgromadzeń, uroczystości i imprez masowych,

d)    reagowanie na przypadki łamania prawa i prewencyjne zapobieganie zjawiskom patologii społecznej,

e)    kontroli ruchu drogowego,

f)     realizacja zadań z zakresu Eko- Patrolu.

2)        Referat Dzielnicowych (RD): - wykonujący zadania w zakresie:

a)    stałej i bieżącej współpracy z członkami Rad Mieszkańców Osiedli,

b)    inicjowania przedsięwzięć mających na celu poprawę porządku i bezpieczeństwa publicznego w przydzielonym rejonie służbowym,

c)     egzekwowania przepisów porządkowych wydanych przez organy samorządowe
na podstawie upoważnienia wynikającego z ustaw i przepisów prawa miejscowego,

d)    współpracy z dyrekcjami placówek oświatowych znajdujących się w rejonie                             i uzgadnianie wspólnych działań prewencyjnych,

e)    stała i bieżąca współpraca ze strażnikami RP w kwestii  poprawy porządku publicznego
w przydzielonych rejonach służbowych.

3)                     Referat Ochronny (RO):

a)       pełnienie służby w budynku Urzędu Miasta Płocka zgodnie z zasadami określonymi
w planie jego ochrony,

b)      obserwacja osób wchodzących do obiektów, udających się do kierownictwa Urzędu
i w obrębie stref ograniczonego dostępu,

c)       obserwacja i obchód ciągów komunikacyjnych, zwłaszcza w obrębie pomieszczeń kasowych,

d)      niezwłoczne podejmowanie interwencji wobec osób zakłócających porządek publiczny, będących pod wpływem alkoholu i przebywających na terenie obiektu,

e)       podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia
lub na uzasadnione żądanie pracowników Urzędu,

f)       kontrola  zabezpieczeń pomieszczeń i budynku po zakończeniu pracy Urzędu,

g)      obsługa istniejących w budynku systemów alarmowych,

h)      prowadzenie spraw z zakresu Biura Rzeczy Znalezionych.

 1. Wydział Organizacyjno - Prawny (WOP) - wykonujący zadania w zakresie zabezpieczenia
  i koordynowania działania patroli wykonujących zadania na terenie miasta Płocka, obsługi interesantów, przyjmowania zgłoszonych interwencji wykonywania czynności wyjaśniających
  w sprawach o wykroczenia realizowane przez następujące komórki:

1)      Referat Dyżurnych i Wykroczeń (RDiW) realizuje zadania w zakresie:

 1. całodobowego przyjmowania i zlecania do realizacji zgłoszonych interwencji,
 2. bieżącego kierowania i koordynowania działań patroli pełniących służbę w terenie wraz             z bieżącą realizację poleceń i zaleceń przełożonych,
 3. wydawanie sprzętu dla poszczególnych patroli rozpoczynających służbę oraz jego przyjmowanie po jej zakończeniu,
 4. odprawianie i rozliczanie ze służby strażników w przypadku braku osób nadzorujących pełnienie służby,
 5. obsługi interesantów przybywających do siedziby Straży Miejskiej,
 6. wstępnego koordynowania działań strażników wynikających z wprowadzania stanów podwyższonej gotowości  obronnej państwa, stanu klęski żywiołowej, czy innych stanów kryzysowych, do czasu podjęcia działań przez osoby upoważnione,
 7. prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia,
 8. kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego  w Płocku,
 9. oskarżania przed sądami, wnoszenie środków odwoławczych w trybie i zakresie przewidzianym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 10. prowadzenie rejestrów, ewidencji dotyczących prowadzonych czynności wyjaśniających,
 11. prowadzenie ewidencji bloczków mandatów karnych z jednoczesnym ich rozliczaniem
  i zapotrzebowaniem,
 12. sprawozdawczości dotyczącej ujawnionych wykroczeń.

2)       Zespół Logistyki (ZL) - realizujący zadania w zakresie:

 1. zabezpieczenia logistycznego w kwestii: umundurowania, uzbrojenia, środków transportu  i łączności oraz zabezpieczenia materiałów niezbędnych do bieżącej działalności Straży Miejskiej,
 2. bieżącego nadzoru nad stanem technicznym sprzętu uzbrojenia, łączności i środków transportu,
 3. realizacji zamówień publicznych, szczególnie w kwestii dostaw umundurowania służbowego dla strażników, zakupu paliwa do pojazdów służbowych, rozliczania
  i sprawozdawczość oraz prowadzenia stosownej w tym zakresie ewidencji,
 4. bieżącego nadzoru nad stanem technicznym budynków wchodzących w skład Straży Miejskiej i ich właściwej eksploatacji.

3)      Zespół Profilaktyki (ZP):

 1. prowadzenie działań prewencyjnych i profilaktycznych w ramach ustawowych kompetencji Straży Miejskiej,
 2. inicjowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, zjawiskom patologii społecznej oraz współdziałania w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz porządku publicznego,
 3. opracowywanie i realizacja w placówkach oświatowo - wychowawczych programów profilaktycznych.
 4. Zespół Obsługi Monitoringu (ZOM):
  1. obsługa monitoringu wizyjnego,
  2. stała obserwacja rejonów objętych nadzorem kamer wraz z przekazywaniem informacji    w relacji operator - dyżurny Straży Miejskiej,
  3. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez organizowanych w miejscach publicznych w obszarach objętych systemem monitoringu miejskiego,
  4. reagowanie na przypadki łamania prawa rejestrowane przy użyciu środków technicznych,
  5. archiwizowanie i udostępnianie zarejestrowanych materiałów wideo podmiotom uprawnionym do przetwarzania tych danych,
  6. opracowywanie planów rozwoju sieci monitoringu miejskiego.
 5. Bezpieczeństwo i Higieny Pracy (BHP):
  1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
  2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz
   z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
  3. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
   na poszczególnych stanowiskach pracy,
  4. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
  5. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz, stanu bezpieczeństwa
   i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
  6. prace w ramach zespołu badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.
 6. Inspektor Ochrony Danych (IOD):
  1. informowanie administratora podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,
  2. monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii
   lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia,
  4. współpraca z organem nadzorczym,
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa
   w art. 36 rozporządzenia oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji
   we wszelkich innych sprawach,
  6. pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia,
  7. prowadzenie rejestru czynności lub rejestru kategorii czynności.

IOD wykonuje swoje zadania niezależnie i podlega bezpośrednio Komendantowi.

W przypadku nieobecności w pracy pracownika na stanowisku kierowniczym,
na samodzielnym stanowisku zastępuje go pracownik wskazany we wniosku urlopowym lub w inny sposób.

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
logo BIP.png