zasady udostępniania nagrań z monitoringu

Straż Miejska w Płocku nie udostępnia osobom postronnym nagrań z monitoringu miejskiego. Nagrania z monitoringu mogą być udostępnione na zasadach regulujących postępowania dowodowe w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, to jest policji, sądom, prokuraturze oraz innym organom ochrony bezpieczeństwa państwa.  

 

Można jednak w uzasadnionym przypadku,  przyjść osobiście lub zadzwonić do Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Prawnego  Straży Miejskiej tel.  24 364 70 40  z prośbą o sprawdzenie, czy interesujący nas moment popełnienia na naszą szkodę przestępstwa lub wykroczenia został zarejestrowany.

 

Jeśli zdarzenie  zostało zarejestrowane od razu informujemy o tym fakcie zainteresowaną osobę i na jej pisemną prośbę zabezpieczamy na płycie materiał. Informujemy, także  zainteresowanego, że w momencie zgłaszania swojej szkody  np. na policję powinien zaznaczyć, iż Straż Miejska zabezpieczyła materiał filmowy z tego zdarzenia. Następnie na pisemny wniosek uprawnionej instytucji, która prowadzić będzie postępowanie przekazujemy  zabezpieczony wcześniej materiał. Zabezpieczenie i nagranie materiału jest bezpłatne.

 

Nagrania z kamer monitoringu archiwizowane są tylko przez 30 dni.

 

Przypominamy, że monitoring wizyjny jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa miasta. Kamery są wykorzystywane nie tylko do bieżącego monitorowania zagrożeń
i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń, ale również spełniają inne, nie mniej ważne funkcje: 

 

- działają prewencyjne i odstraszają potencjalnych przestępców od popełnienia niektórych przestępstw i wykroczeń,

 

- ułatwiają służbom mundurowym skuteczne działanie polegające na ustalaniu sprawców, osób poszukiwanych, itd., poprzez dostęp do zarejestrowanego materiału z kamer,

 

- stanowią efektywne narzędzie operacyjnego wsparcia działania służb i optymalnego dysponowania zasobów w zależności od rodzaju zdarzeń, pozwalając na szybsze usunięcie ich skutków i ograniczenie strat, 

 

- pozwalają na sprawne zarządzanie bezpieczeństwem miasta w wielu aspektach m.in., transportu publicznego, wprowadzania ograniczeń w ruchu, działania infrastruktury miejskiej, itp., w tym szczególnie podczas zgromadzeń publicznych i imprez masowych oraz sytuacji kryzysowych.

 

Warto zauważyć, iż kamery rejestrują również zdarzenia, w tym przestępstwa związane z bójkami i pobiciami, rozbojami i kradzieżami, a także wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, czy naruszaniem przepisów ruchu drogowego. Co w Płocku miało niejednokrotnie miejsce. 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o strażach gminnych straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy zastosowaniu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. Straże mogą stosować monitoring, gdy jest to niezbędne do  wykonywania zadań ustawowych (np. ochrona obiektów komunalnych). A także w celu: utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych; ochrony urządzeń użyteczności publicznej.

 

 

 

POWRÓT  Drukuj  
right4.jpg
right8.gif
ALH-facebook.jpg
pufp.jpg
logo BIP.png